Zapisnik sa sednice MDS, održane 20.03.2019. godine u Etnografskom muzeju u Beogradu

Dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika sa Skupštine MDS održane 19.03.2018.g.;

2.Izveštaj o radu MDS-a  za 2018. godinu;

3. Izveštaj o radu organa i tela za 2018. godinu   

4. Plan rada za 2019. godinu;

5.Razno

 1. Zapisnik sa Skupštine MDS, održane 19.03.2018. godine usvojen je jednoglasno.

2. U proteklom periodu održane su dve skupštine Muzejskog društva Srbije. U toku 2018.godine MDS je apliciralo sa dva projekta kod Ministarstva kulture Republike Srbije. Na žalost oba projekta nisu podržana, tako da su u prethodnoj godini sve aktivnosti našeg Društva finansirane isključivo od sredstava prikupljenih od uplata članarina. U prethodnoj godini saradnja Društva sa većinom sekcija je bila na zavidnom nivou. Veoma je važno da je naše Društvo dobilo status reprezentatvnog udruženja. Predsednica Gordana Pajić se zahvalila svim kolegama koji su doprineli uspešnom radu MDS-a.

Izveštaj o radu Društva je jednoglasno prihvaćen.

3. Na Skupštini MDS izveštaje o radu podnela su sledeća tela:

-Nadzorni odbor 

Ovaj izveštaj je jednoglasno prihvaćen.

-Komisija za dodelu nagrada i priznanja 

16. maja u Valjevu dodeljene su nagrade „Mihailo Valtrović„. Ovaj izveštaje je jednoglasno prihvaćen.

-Sud časti

Sud časti je u prethodnoj godini održao tri sastanka. Na osnovu predloga Izvršnog odbora MDS-a, a zbog sukoba interesa koleginica Nataša Nikolić je zamenjena novim članom. Na njeno mesto je kooptirana koleginica Svetlana Milenković iz Narodnog muzeja u Beogradu. Naime, Tatjana Milosavljević je Sudu časti prijavila svog direktora Nenada Đorđevića za nekorektno ponašanje i zloupotrebu funkcije. Od 2015. godine direktor Đorđević se koleginici obraća sa omalovažavanjem i nipodaštavanjem, ističući pri tome svoju samovolju i nekorektan odnos na relaciji kustosa sa jedne i rukovodioca, sa druge strane. Žana Gvozdenović, predsednica Suda časti je iznela stav u kome se predlaže da Skupština javno opomene direktora Đorđevića i da se ova opomena javno objavi u narednom Biltenu Društva i da se o ovim merama obavesti Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Na ove predloge, javio se direktor Nenad Đorđević. On tvrdi da do sada nije dobio nikakvu prijavu i da do sada nije imao priliku da se o ovom problemu izjasni i kaže bilo šta u svoju odbranu. Rekao je i to, da će ukoliko se ovakav predlog Suda časti usvojio tužiti Muzejsko društvo. Konstatovano je i da je direktor Đorđević član MDS, a da Narodni muzej u Kragujevcu nije.

Na ovu konstataciju aplicirao je Čedomir Janičić, pozvavši se na član 44. MDS-a, po kome i nije važno da li je neko član Društva, već to, da se profesionalno bavi muzejskom delatnošću.

Milena Vrbaški iz Matice srpske se zapitala, na osnovu čega iznosimo verodostojnost svih navedenih činjenica i podataka.

Na ovu opasku se Skupštini obratila Žana Gvozdenović, predsednica Suda časti, koja je istakla da je ova komisija legitimno izabrana na izbornoj Skupštini, da joj je ukazano poverenje da će raditi savestno i profesionalno i da joj se kao takvoj mora verovati. Sud časti je krajnje oprezno pregledao sav prispeli materijal. Ona tvrdi da se Sud časti obraćao drugoj strani, ali da se direktor Đorđević nije do danas oglašavao. Ona tvrdi da poseduje bogat dokazni materijal koji može da bude prihvaćen i od strane pravog suda.

Tamara Ognjević je predložila da Društvo još uvek ne bi trebalo da glasa o ovoj meri, ali da treba da glasa o izveštaju o radu Suda časti.

Ponovo se javila Žana Gvozdenović, koja je donela predsednici Gordani Pajić da pročita sve tačke sa prestavkama i obrazloženjem  koje je konstatovao Sud časti u vezi sa ovom optužbom. U prestavkama se pominju: ugrožavanje prava na rad, u Muzeju u Kragujevcu je primljeno pet nestručnih volontera, zapošljavanje „partijskih drugova„, „profesionalni haos„, ključeve od depoa čuva privremeno zaposleno lice, u depoe ulaze nestručna lica, promene brava na depoima, isplaćivanje honorara licima koja nisu za to obavili posao, zabrana dolaska u muzej umetnicima, gradski većnjik za kulturu grada Kragujevca samovoljno menja stručnu postavku, sistematizaciju pišu nestručna lica, Tatjana je dala ostavku na članstvo u Upravnom odboru Narodnog muzeja u Kragujevcu jer je uvek bila preglasavana, zbog čega je od strane direktora bivala izložena ruglu i podsmehu, direktor snima zaposlene…

Direktor Nenad Đorđević je istakao da su ovo klevete i kazao da će tužiti Mutzejsko društvo ukoliko bude usvojio ovu odluku.

Drago Njegovan je istakao da kada bi se ova odluka usvojila onda direktor ne bi mogao ništa da radi. Predložio je da ako ima osnova za mobing, da takvog direktora treba tužiti sudu. Smatra da koleginice iz Suda časti nisu imale dovoljno materijala i da treba još jednom razmotriti sve činjenice i navedene pojedinosti. Predložio je da se glasa posebno za izveštaj o radu Suda časti, bez izveštaja o ovom spornom pitanju. 

Sa ovim predlogom se složila i predsednica Pajić i istakla da po svemu navedenom i iznetom moramo biti krajnje pažljivi, jer tu ima problema kojima se treba da bavi sindikat.

Snežana Ašanin je istakla da je Sud časti uradio veoma težak zadatak, da se mnogo radio i da je njegovo angažovanje veoma nezahvalno. Nije lako doneti odluku, naći se između dve strane, štititi ličnost i profesiju kolege. Predložila je da se ovom problemu još jednom preispitaju sve okolnosti, da se još uvek  ne donosi nikakva odluka kako se Muzejsko društvo ne bi ogrešilo ni prema kome.

Čedomir Janičić tvrdi da je Sud časti sve dobro odradio. Ipak predlaže da se ponovo uputi dopis direktoru Đorđeviću i da se od njega traži pismeno izjašnjenje po svim navedenim tačkama. Ovom predlogu se usprotivila Žana Gvozdenović sa opaskom „ili ćete verovati Sudu časti, ili će on prekinuti sa radom„. Žana na osnovu svega do sada iznetog podnosi ostaku, u čemu je podržava i kooptirana članica Svetlana Milenković podnoseći i svoju ostavku.

Vesna Angelovska je kazala da u muzejima danas ima mnogo problema, da se postavljaju nestručni direktori, da je rad stručnih lica ugrožen. Danas na žalost „svako može da bude kustos„, tako da se zbirke sa kulturnim nasleđem poveravaju nestručnim licima. Radno mesto mora da se poštuje, a kustosi moraju da se izbore za svoja prava. Sada smo pred problemom da kao Društvo možemo biti tuženi, tako da se često možemo naći u bezizlaznoj situaciji. U mnogim muzejima vlada strah i mnoge kolege odustaju od  borbe za zaštitu njihovih profesija i ljudskih prava. U mnogim muzejima u Srbiji atmosfera je veoma loša, a međuljudski odnosi krajnje poremećeni. Mi često kao društvo i pojedinci nemamo dovoljno snage i hrabrosti i često zakažemo u borbi na pravo za korektan rad. Takva je situacija i u Muzeju u Sirogojnu, kada isto nismo dobro reagovali, a rezultat su dva otkaza za dva doktora nauka i dva upozorenja pred otkaz i mobingovanje nekoliko stručnjaka.

Sa iznetim se složila Vesna Dušković koja je iznela da su danas na delu bahatost i samovolja pojedinih direktora koji direktno ugrožavaju struku i rad na zaštiti kulturnog nasleđa. Mnoga radna mesta koja su direktno vezana za stručan rad u muzejima su ugašena, dok se otvaraju neka nova nebitna za za rad u muzejskoj struci.

Dragana Kovačević je istakla da je priča o ovoj temi otišla preširoko i da preti opasnost da se u svemu ovome ne nađe pravo rešenje. Iznela je da moramo izdvojiti opaske koje je izneo Sud časti, ali one koje se tiču direktno struke. Najvažnije je odnos prema kulturnim dobrima, pa zbog toga smatra neoprostivom greškom da se ključevi depoa daju nestručnim i privremeno uposlenim radnicima. Ovo je opasan problem i samo on je dovoljan da Sud časti reaguje u skladu sa svojim ingerencijama.

Žana Gvozdenović tvrdi da me može da se izluči „bitno„ od „nebitnog„, jer su svi problemi povezani i jedni iz drugih nastaju. 

Pristupilo se glasanju. Konstatovano je da trenutno u sali ima 75 članova. Za izveštaj Suda časti sa predloženim merama protiv direktora Nenada Đorđevića glasao je 21 član. Protiv je bilo 20 članova. 12 je bilo uzdržanih, a 22 člana nisu glasala. Konstatovano je ovaj predlog nije prihvaćen. 

Posle ovog neuspešnog glasanja pristupilo se glasanju samo za izveštaj Suda časti bez predloženih mera protiv direkora kragujevačkog muzeja. Izveštaj je prihvaćen sa 74 glasa ZA i jednim uzdržanim.

Konstatovano je da je Sud časti dobro radio i da je imao zaista težak zadatak.

-Istotijska sekcija

Istorijska sekcija je u prethodnom periodu veoma uspešno radila. Njihov izveštaj je jednoglasno prihvaćen.

-Etnološka sekcija

I Etnološka sekcija je u prethodnom periodu veoma uspešno radila, bez obzira na činjenicu da Ministarstvo kulture nije podržalo njihov projekat. I ive godine Sekcija je aplicirala sa još jednim projektom. Izveštaj je jednoglasno prihvaćen.

-Sekcija bibliotekara

Sekcija bibliotekara je imala niz aktivnosti koje svedoče o njenom uspešnom i dobrom radu. Izveštaj je jednoglasno prihvaćen.

-Sekcija istoričara umetnosti

Sekcija je u prethodnoj godini dobro radila. Istakli su da u ovoj godini planiraju projekat „Biti kustos„. Izveštaj ove sekcije je jednoglasno usvojen.

-Sekcija PRIMA

I ova sekcija je u prethodnoj godini aplicirala za projekat, ali predlog nije bio podržan. Izveštaj sekcije je jednoglasno usvojen.

-Pedagoška sekcija

Iako bez sredstava, Pedagoška sekcija je u prethodnoj godini dobro radila. Izveštaj pedagoške sekcije je jednoglasno usvojen.

-Prirodnjačka sekcija

Prirodnjačka sekcija već duže vreme ne radi i nema svoje predstavnike u Muzejskom društvu.

4. Predsednica Društva je iznela plan rada za tekuću 2019.godinu. Iznela da je u planu da se Svečana skupština Društva održi 17. maja u Narodnom muzeju u Čačku. Planirano je i održavanje redovne Skupštine. Izvršni odbor će se sastajati po poptrebi, kako fizičkim prisustvom, tako i u elektronskoj formi.

Aplicirali smo kod Ministarstva kulture sa dva projekta. Planiramo da štampamo „Bilten„ broj 11 i časopis  „Muzeji„ br.6.

Imajući u vidu da smo 14. januara postali reprezentativno Udruženje neophodno je da u narednom periodu sačinimo novi pravilnik. Potrebno je u narednom periodu ostvariti saradnju sa drugim udruženjima koja se bave zaštitom kulturnog nasleđa.

Članarina za sve članove MDS-a i dalje ostaje nepromenjena, 500 dinara.

5. Razno

a.) Istaknuto je da smo od Ministarstva kulture, a na osnovu Rešenja o reprezentativnosti, za rad Društva dobili 200 000,00 dinara.

b.)Postavilo se pitanje uređivačkog odbora s obzirom da je prethodnim članovima istekao mandat. Pet sekcija se obavezalo da će predložiti po jednog svog člana. Ovakav predlog je jednoglasno usvojen. Ipak, bilo je mišljenje da uređivački odbor treba da broji sedam članova. Drago Njegovan je predložio Anu Olajoš iz Muzeja Vojvodine, dok se Ivana Ćirić iz Muzeja Nikole Tesle sama prijavila. Oba ova kandidata je Skupština MDS-a jednoglasno prihvatila.

v.) Slavko Spasić je pročitao pismo Muzeja vazduhoplovstva. Ovaj dopis je poslan svim medijima.  Predloženo je da Muzejdko društvo i IKOM zauzmu zajednički stav i da naprave zajednički dopis.

Biljana Đorđević je istakla opasnost po kulturna dobra koja je do sada baštinio ovaj muzej. Predlaže da se o ovoj temi hitno reaguje. Ministarstvo kulture mora uvek reagovati, pa čak kad je reč i o privatnim kolekcijama. Svi prisutni su predložili da se nikako ne sme ugasiti Muzej vazduhoplovstva. Ukoliko mora da dođe do reorganizacije predloženo je da se ovaj muzej spoji sa svojom matičnom ustanovom „Muzejom nauke i tehnike. 

Veselinka Kastratović je predložila da ovaj slučaj mora biti bolje medijski propraćen. Navela je primer Muzeja 25.maj, kada je bilo skoro izvesno da će biti ugašen. Tom prilikom je reagovala javnost, a najviše Savez boraca zahvaljujući čemu je spašen ovaj muzej.

Predlog da se podrži Muzej vazduhoplovsta je jednoglasno usvojen.

Ovim je sednica Skupštine Muzejskog društva završena.

U Beogradu, 20.03.2019.                                                                   Snežana Šaponjić Ašanin, zapisničar

Overači zapisnika:

::::::::::::::

::::::::::::::::