IZVEŠTAJ O RADU MUZEJSKOG DRUŠTVA SRBIJE za period mart 2019 – mart 2020.

    Aktivnost Muzejskog društva Srbije (u daljem tekstu MDS-Društva) u 2019. godini čine objedinjene aktivnosti IO, predsednice, ali i svih organa i tela MDS. IO i predsednica Muzejskog društva Srbije koordinirali su sa ostalim saradnicima u realizaciji planiranih poslova za  2019. godinu i radilo se u skladu sa Statutom MDS i Poslovnikom o radu IO. 

Članovi IO su redovno bili u kontaktu i obavljali konsultacije o svim aktivnostima u okviru Društva, a stavovi su se zauzimali odlukom većine. IO za period za koji se ovaj Izveštaj odnosi održao je 6 sednica  od kojih su dve bile sa fizičkim prisustvom ( osma sednica održana  05. aprila 2019. u Istorijskom muzeju u Beogradu, kao i jedanaesta održana 17. januara 2020.) a četiri su bile elektronske (šesta održana 24. januara, sedma održana 21. februara, deveta održana 30. maja i deseta održana 10-11. septembra i bila je „otvorena“ sve do okončanja poslova predviđenih projektom za 2019. godinu).

IO je svoje sastanke i povremene konsultacije njegovih članova prilagođavao redovnim planiranim aktivnostima Društva i poslovima vezanim za realizaciju dva projekta koja su finansirana sredstvima Ministarstva kulture.

Skupština

U skladu sa Statutom MDS održane su dve Skupštine 

1) Redovna martovska Skupština održana je 20. marta 2019. godine u Kino-sali Etnografskog muzeja u Beogradu. Skupštini je prisustvovalo 82 člana MDS i bilo je jedno  ovšašćenje. Na Skupštini je pročitan i usvojen Zapisnik sa martovske Skupštine 2018, podneti su izveštaji za prethodnu godinu, kao i Plan rada MDS za 2019. godinu . Na Skupštini je izabran novi sedmočlani Uređivački odbor časopisa Muzeji 6. Posebnu pažnju privukao je Izveštaj Suda časti. Zapisnik je vodila sekretar MDS Snežana Šaponjić Ašanin.

2)  Organizovanje svečane Skupštine podrazumevalo je određivanje mesta i datuma organizovanja, pripremu materijala i oglašavanje. Organizovanjem Svečane Skupštine IO se bavio na 8. sednici. Priprema same Skupštine i dodela nagrade Mihailo Valtrović podrazumevala je kontakte između predsednice Komisije i predsednice Društva i dogovore u vezi nabavke i plaćanja Diploma, Plaketa sa kutijama  i graviranja plaketa. U ovom poslu su ostali stari saradnici MDS Atelje Ivković iz Novog Sada i Livnica Kuzman iz Smedereva. Nabavljen je neophodan broj Diploma, Plaketa i kutija.Ovaj posao je obavljen uz pomoć sredstava koja su obezbeđena sredstvima Ministarstva kulture, a u okviru projekta Unapređenje rada Muzejskog društva Srbije i njegovih sekcija. U  organizaciji ove Skupštine  učešće je uzeo i muzej domaćin, odnosno Narodni muzej u Čačku koji se angažovao oko obezbeđivanja prostora za rad Skupštine i ručka za sve učesnike. Radni deo Skupštine organizovan je u Svečanoj sali Hotela Beograd. Prisutne su pozdravile direktor Narodnog muzeja Čačak Delfina Rajić i predsednica MDS. Skupštini je prisustvovalo 67 članova MDS. Svečana Skupština je imala kraći radni deo, a koji se odnosio na obaveze u vezi poverenih poslova MDS. Nakon radnog dela usledio je svečani deo Skupštine na kojem je uručena nagrada Mihailo Valtrović za 2018. godinu:

u kategoriji istaknutom pojedincu za ukupan doprinos (životno delo) nagrada je dodeljena Anđeliji Radović, muzejskom savetniku iz Vojnog muzeja u beogradu  (u penziji od novembra 2018. godine),

u kategoriji muzej (muzejskoj ustanovi) za izuzetne rezultate postignute u 2018. godini nagrada je dodeljena Narodnom muzeju u Leskovcu,

u kategoriji pojedincu ili autorskom timu za izuzetne rezultate u 2018. godini, nagrada je dodeljena autorskom timu: dr Drago Njegovan, Zoran Veljanović i Jelena Dobrović Bojanović za projekat Muzej prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji 1918. 

Posle uručenja nagrada, davanja izjava za medije, prisutni su posetili lokalitet Rimske terme i prisustvovali zajedničkom ručku. Kraći izveštaj o Svečanoj Skupštini postavljen je na sajt i face book profil Društva.

Izdavačka delatnost

1) U okviru organizacije Svečane Skupštine izašao je iz štampe i Bilten broj 11 u kojem su sabrani izveštaji o radu Društva u periodu mart 2018- mart 2019. godina. Štampanje biltena je realizovano sredstvima Ministarstva kulture koja su obezbeđena na Konkursu za sufinansiranje u oblasti muzejskog nasleđa, a prema projektu Unapređenje rada Muzejskog društva Srbije i njegovih sekcija. Priprema Biltena broj 11 podrazumevala je prikupljanje i uređivanje članaka – izveštaja, kontakte sa štamparijom i praćenje štampe na čemu je bila angažovana sekretar MDS Snežana Šaponjić Ašanin, dok je član IO mr Lidija Mustedanagić uradila lektorisanje tekstova, a koleginica Ivana Ćirjković korekturu.  Bilten je štampan na 68 strana u tiražu od 200 primeraka u štampariji „Majstorović“ Čačak.

2) U 2019. godini pristupilo se pripremi i izdavalju časopisa Muzeji 6. Ova aktivnost je bila poverena Uređivačkom odboru koji je 04. jula 2019. objavio  poziv za slanje radova. Poziv je objavljen na sajtu Muzejskog društva Srbije, poslat na mejlove članova sekcija i preko muzejske mreže. Poziv je bio otvoren dva ipo meseca i bi je obnovljen. Na poziv je prispelo 11 članaka i 5 prikaza. Radovi su dostavljeni recenzentima, a zatim lektoru, a rezimei su prevedeni na engleski. Dva članka nisu dobila pozitivno mišljenje. Nakon toga se pristupilo tehničkoj pripremi časopisa. Bilo je neophodno u skladu sa zakonom uzeti i telefonske ponude za poslove pripreme-dizajna i štampe. Članovi IO MDS su u skladu sa članom 39 stav 2 Zakona o javnim nabavkama izabrali ponuđača, sačinili Zapisnik, a potom i skolpili ugovore o saradnji (Zapisnik br. 81-29.11.2019. za poslove pripreme i dizajna i Zapisnik br. 82-29.11.2019. za poslove štampe časopisa Muzeji 6) . Sklopljena su i dva Ugovora sa firmom „Atelje Jureš„ iz Čačka (br.83-02.12.2019. za poslove pripreme i dizajna  i br. 93-02.12.2029. za poslove štampe časopisa Muzeji 6). Za potrebe časopisa  urađen je CIP- zapis i UDK brojevi za devet članaka i ovaj posao je plaćen iz sopstvenih prihoda Društva. PDF verzija časopisa Muzeji 6 je postavljena na sajt MDS.

Izdavanje novog broja časopisa Muzeji realizovano je sredstvima Ministarstva kulture koja su obezbeđena na Konkursu za sufinansiranje u oblasti muzejskog nasleđa, a prema projektu Unapređenje rada Muzejskog društva Srbije i njegovih sekcija.

Aktivnosti sekcija

 Saradnja IO sa sekcijama MDS jedan je od prioritetnih poslova. Te aktivnosti planirane su Planom rada za  2019. godinu, a pretočene su u zajednički projekat Unapređenje rada Muzejskog društva Srbije i njegovih sekcija. U okviru ovog projekta svoje aktivnosti su planirale: sekcija bibliotekara, sekcija istoričara umetnosti i sekcija muzejskih pedagoga. Etnološka sekcija je svoje aktivnosti planirala posebnim projektom. 

1) Sekcija muzejskih bibliotekara i knjižničara organizovala je akreditovani seminar vezan za struku, radi dobijanja neophodnih bodova propisanih Zakonom o bibliotečko-informacionoj delatnosti. Seminar „Demokratizacija digitalizacije u bibliotekama“  organizovan je 26. novembra 2019. godine u elektronskoj učionici Univerzitetske biblioteke  „Svetozar Marković“ u Beogradu. Sekcija je organizovala i predavanje „Evropeana: evropske integracije u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa“. Predavanje je održano u prostoru Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. Za ove aktivnosti prema projektu su planirana i isplaćena dva autorska honorara. 

2) Sekcija istoričara umetnosti održala je stručni skup „Biti kustos. Iskustva iz savremene muzejske prakse“. Skup je održan 09. decembra 2019. u Atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu i prisustvovalo je 30 kustosa iz različitih muzeja. Na skupu je izloženo pet referata. Najava skupa, ali i izveštaj o njemu objavljen je na sajtu MDS. Za potrebe skupa štampan je skroman propagandni materija i priređen ketering. Za ove aktivnosti prema projektu planirani su i isplaćeni autorski honorari predavačima i dva putna naloga.

3) Sekcija muzejskih pedagoga je održala Drugu konferenciju muzejskih pedagoga u Narodnom muzeju u Nišu 16-17.12.2019. Tema Konferencije je bila: Muzejski programi za decu- učenje i/ili zabava. Na Konferenciji je izlaganje imalo 30 učesnika iz Srbije, Slovenije i Hrvatske.

Najava Konferencije kao i njen program objavljeni su na sajtu MDS. Za potrebe konferencije štampan je propagandni materijal i priređen ketering.

Za potrebe organizovanja planiranih programa bilo je neophodno potpisati Ugovore o saradnji sa spoljnim saradnicima za štampu i ketering,  Ugovore o honorarima za učesnike skupova i konferencije, kao i putne naloge.

4) Stručana konfencija Etnografska muzeologija i primena informacionih tehnologija, oragnizovana je od strane Etnološke sekcije Muzejskog društva Srbije. Održana je 10. i 11. oktobra 2019. godine, u komleksu Frušogorska lugarnica u mestu Mala Remeta. Prema postavljenim ciljevima projekta, rad na koferenciji se odvijao u tri sesije. Izlaganja na konferenciji imalo je 8 stručnjaka iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa, procesa digitalizacije i primene Informacionih tehnologija.

Konfernciji je prisutvovalo 25 kustosa etnologa iz 13 muzejskih institucija iz Srbije i Republike Srpske. Pripremljena knjiga apstrakata i drugi štampani materijal, kao i agenda Konferncije.

 Za potrebe Konferencije potpisati su Ugovori o saradnji sa spoljnim saradnicima (za štampu, smešzaj i ishranu), kao i putni nalozi za učesnike.

5) Sekcija muzejskih pedagoga učestvovala je u programu Ministarstva kulture Nedelja stvaralaca evropske baštine -European Heritage Makers Week. U ove aktivnosti u prvoj fazi je bio uključen predsednik sekcije kao član žirija za odabir radova, a u drugoj fazi su bile realizovane četiri izložbe, i to u sledećim muzejima: Narodnom muzeju Niš, Narodnom muzeju Kragujevac, Muzeju grada Beograda i u Narodnom muzeju Kikinda u čiju realizaciju su se uključili kustosi pedagozi iz tih muzeja. Ministarstvo kulture je za ovaj projekt opredelilo sredstva u dva navrata u ukupnom iznosu od 114.049,00 dinara, a kojima su finasirani propagandni materijal, posteri za izložbu i honorari realizatora projekta.

Projektne aktivnoti MDS

U februaru je MDS konkurisalo na dva Konkursa Ministarstva kulture sa jednim pojedinačnim i jednim zajedničkim projektom

1) U kategoriji digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u 2019. Konkurisala je samostalno Etnološka sekcija sa prokejtom Etnografska muzeologija i primena informacionih tehnologija o čemu je više rečeno u prethodnom pasusu. Ministarstvo kulture je za ovaj projekt opredelilo 200.000,00 dinara. Izveštaj o ovom projektu su uradile predsednica sekcije (narativni) i predsednica MDS (finansijski) i dostavile Ministarstvu kulture 25. novembra 2019.godine.

2) U  kategoriji muzejsko nasleđe u 2019. godini.konkurisali smo sa zajedničkim projektom Unapređenje rada Muzejskog društva Srbije i njegovih sekcija koji je objedinio više aktivnosti. Ovim Projektom planirane su  i realizovane sledeće aktivnosti: održavanje svečane Skupštine i dodela nagrada Mihailo Valtrović, akreditovani seminare Sekcije bibliotekara, Konferencija muzejskih pedagoga ,  Seminar sekcije istoričara umetnosti , Biti kustos-iskustva iz savremene prakse. Pored toga projektom je bilo planirano: štampanje Biltena broj 11, publikovanje časopisa Muzeji 6. Projektom je planirano i prevođenje teksta dr Draga Njegovana i mr Lidije Mustedanagić Vodič kroz muzeje Srbije na engleski jezik. Reč je o 240 strana, proširenog teksta ( u odnosu na srpsko izdanje) i na taj način je pripremljen za sledeću fazu, a to je štampa. Finansiranje prevoda je obavljeno iz dva izvora, i to 170 strana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja, a ostatak sopstvenim sredstvima, što je naznačeno u Projektu prilikom apliciranja. Bilo je neophodno u skladu sa zakonom uzeti i telefonske ponude za poslove pripreme-dizajna i štampe. Članovi IO MDS su u skladu sa članom 39 stav 2 Zakona o javnim nabavkama izabrali ponuđača, sačinili Zapisnik (br. 44-19.9.2019, a potom i skolpili Ugovor o saradnji (sa MARGO IN Valjevo, br. 47- 07.10.2019.)

Ministarstvo kulture je za ovaj projekt opredelilo 625.800,00 dinara. Izveštaj o ovom projektu su sastavili predsednici sekcija (narativni) i predsednica MDS (narativni i finansijski) i dostavili Ministarstvu kulture 27. decembra 2019. godine. 

3 ) Kako se ovaj Izveštaj odnosi za period od marta 2019- marta 2020. Napominjemo da smo u januaru 2020. godine podneli konkursnu dokumentaciju na Konkursu Ministarstva kulture za sufinansiranje u 2020. u oblasti muzejskog nasleđa sa dva projekta:

A) Izložba „Tradicija vašara u Srbiji“ koju je samostalno podnela Etnološka sekcija MDS. Izložbom se želi  prikazati višefuncinalnost, širi društveni konteksti nastanka, razvoja i trasformacije vašarskih manifestacija. Takođe, na ovaj način akcentuje se duga tradicija njihovog postojanja, kao i široka teritojalna rasprostranjenost. Planirana vrednost projekta je 644.000,00 i planirano je da u celosti bude finansirano sredstvima Mimnistarstva kulture.

B) Prezentacija muzejske delatnosti u aktivnostima Muzejskog društva Srbije, Projektom se planiraju sledeće aktivnosti: 

– važna redovna aktivnost je priprema i održavanje svečane Skupštine i dodela priznanja (nagrada Mihailo Valtrović

-jedna od važnih aktivnosti MDS je i izdavačka delatnost, pa je ovim Projektom planirano štampanje Biltena broj 12 

-publikovanje časopisa Muzeji 7, zbornika stručnih tekstova, na čijem odabiru radi Uređivački odbor;

 – štampanje Vodiča kroz muzeje Srbije na engleskom 

– štampanje Zbornika radova sa Konferencije muzejskih pedagoga iz 2019.

Planirana vrednost projekta je 1.312.200,00 od kojih je učešće sopstvenih sredstava 6,70 procenata.

Povereni poslovi

Kako je Muzejsko društvo Srbije prvi put dobilo status reprezentativnog udruženja u kulturi, uz konsultacije sa sektorom za kreativne industrije Ministarstva kulture i informisanja,  sačinili smo Plan rada za poverene poslove. Plan je predvideo sklapanje ugovora (br. 19/17.04.2019) sa advokatom Sinišom Mrkaljićem iz Beograda, u čemu nam je pomenuti sektor pri Ministarstvu pomogao. Ugovor je sklopljen u aprilu, a advokat je prisustvovao i 8. sastanku IO Muzejskog društva Srbije, gde nas je upoznao sa suštinom poslova koji se poveravaju reprezentativnim udruženjima u kulturi (poslovi u oblasti sticanja zvanja samostalnog stručnjaka u kulturi, predlaganje člana za Nacionalni savet u kulturi, predlaganje kandidata za nacionalnu nagradu-penziju). Dogovorili smo se da uz njegovu pomoć uradimo bliža Uputstvaza rad i donesemo Rešenje o formiranju Statusne komisije.

IO je konsultovao članstvo u skladu sa Statutom MDS član 38. kako bi se pristupilo izboru članova za Statusnu komisiju. Skupština (Svečana) koja je održana 17. maja 2019. godine u Čačku je prema članu 28 Statuta, potvrdila tri predložena člana

  1. Branislava Jordanović, muzejski savetnik u penziji, Beograd
  2. Jelena Dergenc, viša kustoskinja Narodnog muzeja u Beogradu
  3. Snežana Tomić, muzejski savetnik, Muzej „Staro selo Sirogojno”,

a na samoj Skupštini predloženi su još i dr Drago Njegovan, direktor Muzeja Vojvodine i Marin Bugar, viši kustos Narodnog muzeja Kruševac, što je Skupština prihvatila.

Članovi Komisije su održali elektronski konstitutivni sastanak 30/31. 5. 2019. na kojem su izabrali Branislavu Jordanović za predsednicu. Društvo je dobilo dva mejla u kojima su tražene informacije o uslovima za sticanje zvanja samostalnog stručnjaka u kulturi i date su im osnovne informacije. Komisija nije imala potrebu da se sastaje.

Urađena je Odluka o imenovanju Statusne komisije (br 45-19.9.2019.) i dostavljena je Ministarstvu kulture, članovima i njihovim ustanovama.

U cilju poboljšanja i transparentnosti rada MDS ažuriran je sajt www.mdsrbija.org sa opredeljenim sredstvima Ministarstva. Na sajtu Društva istaknute su informacije o dobijanju reprezentativnosti, formiranju Statusne komisije, a otvoreno je i posebno polje Povereni poslovi. Opredeljenim sredstvima nabavljena je i veća količina kancelarijskog materijala koja se koristila za korespodenciju sa članovima, spoljnim saradnicima i Ministarstvom. Tim sredstvima nabavljen je i prenosni disk za čuvanje podataka i korespodencije MDS.

Opredeljenim sredstvima angažovana je i računovodstvena agencija Anves 014 d.o.o. Valjevo,  sa kojom je sklopljen Ugovor br. 20-17.4.2019. i koja vodi sve poslovne knjige i sačinjava finansijski izveštaj MDS u skladu sa Zakonom za poverene poslove i druge poslove MDS.

Ministarstvo kulture je opredelio 200.000,00 za poverene poslove i od tih sredstava finansirani su poslovi: angažovanje advokata, račuvodstvena agencija, hosting , uređenje sajta i nabavka kancelarijskog materijala.

Kako se ovaj Izveštaj odnosi za period od marta 2019- marta 2020. napominjemo da je Ministarstvu predat novi Plan rada za poverene poslove u 2020. Ministarstvo je donelo Rešenje br. 401-01-32/2020-03 za finansiranje poverenih poslova i opredelilo traženu sumu od 189.000,00 (planiranu za pravne poslove, poslove računovodstvene agencije, hosting i ažuriranje sajta, troškove kancelarijskog materijala, troškove za rad Statusne komisije i zaduženih za rad poverenih poslova). U Ministarstvu kultzre je 11.februara 2020. potpisan Ugovor  i Zahtev za prenos sredstava.

Ostali poslovi

1) Uređivački odbor

Na martovskoj Skupštini predloženi su članovi novog saziva Uređivačkog odbora za časopis Muzeji i njega čine: dr Dušica Bojić, dr Ljubiša Vasiljević, dr Ivana Ćirić, dr Ana Milošević, Dragana Latinčić, Jelena Arsenović i Ana Olajoš. U skladu sa Pravilnikom o radu UO predsednica MDS je zakazala elektronski konstitutivni sastanak 07. maja 2019. godine na kojem je za predsednika izabrana dr Dušica Bojić, a za sekretara Dragana Latinčić. Aktivnosti UO su se intezivirale od jula meseca kada je objavljen poziv za slanje radova. Na drugom elektronskom sastanku koji je sazvala predsednik MDS od 2-4. oktobara 2019. intezivirani su poslovi: određivanje recenzenata,  lektorisanje i korektura tekstova, prevod rezimea, štampanje časopisa Muzeji 6 što je podrazumevalo istraživanje tržišta i  prikupljanje ponuda. Tokom rada došlo je do promene u organizaciji UO , pa je posao urednika preuzeo dr Ljubiša Vasiljević. Poslovi na pripremi časopisa su intezivirani tokom novembra i decembra kada je časopis izašao iz štampe.

2) Kooptiranje članova Suda časti MDS

U periodu od Skupštine u matru mesecu (20. mart 2019.) Sud časti je privremeno kooptirao dva nova člana , a prema članu 42 Statuta MDS, jer su koleginice Žana Gvozdenović i Svetlana  Milenković dale ostavku. Kooptirani članovi su kolege: Aleksandar Marušić iz Muzeja rudničko-takovskog kraja, Gornji Milanovac i Emila Petrović, muzejski savetnik iz Muzeja Kraine, Negotin. Na Skupštini u Čačku 17.maja 2019. prihvaćeni su predloženi članovi.

3) Sajt MDS

Već smo pomenuli da smo od Ministarstva kulture dobili sredstva za poverene poslove koja smo usmerili na uređenje sajta i plaćanje hostinnga.To je podrazumevalo: ispravke na sajtu MDS , postavljanje polja povereni poslovi, postavljanje polja izdanja (gde su postavljeni PDF formati izdanja MDS do kojih smo mogli u ovom trenutku da dođemo), popunjavanje polja koja se odnose na rad sekcija ( do sada su podatke posllai: Sekcija bibliotekara, Etnološka sekcija i Sekcija muzejskih pedagoga). 

Za poslove na uređenju sajta angažovana agencija za marketing Akter design Valjevo, koja je i radila sajt MDS i sa njom je sklopljen Ugovor o saradnji.  Aktuelne informacije na sajt MDS postavljao je kolega Čedomir Janičić, dok je u julu 2019. koleginica Ivana Ćirić otvorila face book profil MDS.

4) Konkurs za nagradu Mihailo Valtrović

U skladu sa Statutom MDS u decembru 2019. godine objaljen je Konkurs za nagradu „Mihailo Valtrović“. Konkurs je postavljen na sajt MDS i preko muzejske mreže na čemu su bili angažovani predsednica Komosije za nagrade i priznanja i član IO Čedomir Janičić.

5) Nacrti zakona

Tokom proleća i jeseni članovi MDS su preko sekcija bili obavešteni o Nacrtu Zakona o kulturi i Nacrtu Zakona o kulturnom nasleđu, pa su mogli da dostavljaju primedbe. Nije bilo velikog interesovanja da se preko strukovnog udruženja utiče na poboljšanje. Primedbe su dostavili samo članovi Etnološke sekcije. U oba slučaja primedbe su prosleđene mejlom na date kontakte.

6) Nacionalni savet za kulturu

Na poziv Srpskog arheološkog društva, koje dobilo ovlašćenje od Ministarstva kulture, IO Muzejskog društva Srbije konsultovao se o predlogu za člana Nacionalnog saveta za kulturu- predlaganje kandidata za oblast zaštite kulturnog nasleđa. Konsultacije su obavljene elektronskim putem zbog veoma kratke celokupne procedure.

Uzimajući u obzir visoke kriterijume koje podrazumeva izbor člana Nacionalnog saveta za kulturu, IO Muzejskog društva Srbije, koji ima sedam članova, nije mogao da zauzme jedinstev stav i predložio je sledeće kandidate:

  1. Dr Adam Crnobrnja (kojeg je predložilo četiri člna IO)
  2. Dr Drago Njegovan (kojeg je predložilo tri člana IO).

     Zajedničkom sastavku svih reprezentativnih strukovnih udruželja u službi zaštite kulturnog nasleđa (SAD, NK ICOM, DKS,NK ICOMOS) prisustvovale su predsednica MDS i članovi IO Aleksandra Savić i Snežana Šaponjić Ašanin. Na sastanku je doneta odluka da se predloži jedan kandidat u Nacionalni savet za kulturu i to dr Adam Crnobrnja, jer drugi kandidat dr Drago Njegovan je imenovano lice (direktor Muzeja Vojvodine u Novom Sadu) i ne ispunjava uslov da može biti izabrano u Savet.

7) NAT

U oktobru smo dobili dopis  od Nacionalnog akreditacionog tela  (NAT) da im dotavimo predloge za članove. Ovo telo je formirano u skladu sa Zakonom o visokom obrazovalju, sa zadatkom da obavlja poslove akreditacije, proverava kvalitet visokoškolskih ustanova, vrednuje studenski program i obezbeđuje visok  kvalitet u visokom obrazovanju RS. Po prvi put se obraćaju strukovnim udruženjima da daju svoje predstavnike. U ovo telo IO je predložio: dr Draganu Kovačić, dr Ivanu Ćirić, dr Miloša Matića, MA Oliveru Nastić i MA Aleksandru Savić. Spisak je dostavljen Nacionalnom telu za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (52-04.11.2019.)

8) Društo je za potrebbe poverenih poslova sačinilo Ugovor o saradnji sa Advokatskom kancelarijom Siniše Mrkaića iz Beograda. Raskinut je ugovor o saradnji sa računovodstvenom agencijoim Eurocomerc Niš sa kojom je bio sklopljen 2014. godine . Razlozi su bili praktične prirode zbog novih propisa i jednostavnijeg poslovanja i elektronskog potpisivanja (sa ličnom kartom ovlašćenog lica). Veći obim posla , plaćanja poreza za autorske ugovere, takođe je bio jedan iod razloga. Sklopljen je novi ugovor sa  računovodstvenom agencijom ANVENS 014 iz Valjeva.

9) Predsednica Društva je deponovala potpis za trezorski račun. To je obavljeno u Trezoru Stari grad u Beograd, opštini na kojej je Društvo i registrovano. Puštanje naloga za poslove koji su obavljani u okviru realizacije dva projekta koje je Ministarstvo kulture finansiralo, moglo je da se uradi samo u Beogradu. Ova okolnost je otežavajuća za rad Društva jer su ovlašćena lica za potpisivanje uglavnom izvan Beograda. Opšti je utisak tokom rada u 2019. godini da je poslovanje sve komplikovanije zbog administrativnih propisa koja se odnose na budžetsko poslovanje, a koje i MDS mora da poštuje.

10) Tokom godine za rad Društva nabavljena je veća količina kancelarijskog materijala sa pozicija sredstava za poverene poslove, a kupljen je i prenosni disk Maxtor M3 1TB sa iste pozicije. Na ovaj način će se sveukupna prepiska jednostavnije dostavljati novom sazivu IO.

11) U Delovodniku je za 2019. godinu zavedeno 102 dokumenta.

Članstvo

Tokom 2019. indivindualna članarina je plaćena za 140 članova, a institucionalna za 21 ustanovu, a na kraju godine smo se zahvalili svim institucinalnim članovima i postavili informaciju na sajtu MDS. Individualna članarina je u odnosu na 2018. porasla za 33%.

Članstvu smo prosleđivali sve bitne informavcije putem mejlova, pozive za Skupštinu i apelovali da članarinu uplate preko banke jer je to praktičnije za vođenje evidencije.

Kao i prethodnih godina veliku podršku su nam dali Narodni muzej u Beogradu, Etnografski muzej u Beogradu, Istorijski muzej Srbije koji su nam ustupali svoje prostorije za aktivnosti Društva. 

Zaključak

Tokom 2019. godine Muzejsko društvo Srbije je u većoj meri bilo finansirano sredstvima Ministarstva kulture i informisanja RS prema projektima u ukupnom iznosu od 1.204.800,00. Sopstvena sredstva, čiji je priliv bio nešto veći nego u 2018. godini, trošena su racionalno (poštanske troškove, overu dokumenata, tri autobuske karte na relaciji Valjevo- Beograd, CIP zapis za časopis Muzeji 6, UDK brojevi za časopis Muzeji 6, prevod dela teksta Vodič kroz muzeje Srbije) a sve ovo će biti vidljivo u Izveštaju Nadzornog odbora.

Muzejsko društvo Srbije je bilo otvoreno za predloge svih naših članova a u cilju jačanja rada Društva što podrazumeva saradnju muzejskih stručnjaka i institucija, uspostavljanje razmena znanja i saradnju na zajedničkim projektima, ali i saradnju sa drugim institucijama, udruženjima i Ministartvom.

Valjevo februar 2020. g.                                                                                   predsednica MDS
Gordana Pajić