SVESKA BR. 3
ETNOLOŠKA MUZEJSKA DOKUMENTACIJA U SRBIJI NA POČETKU TREĆEG MILENIJUMA – STANJE I PERSPEKTIVE

SVESKA-BR-3

Zbornik radova sa stručnog skupa Sekcije etnologa MDS o muzejskoj dokumentaciji održan 31. maja – 1. juna 2006. godine u Narodnom muzeju u Čačku

Izdavač:
Narodni muzej Čačak

Urednik
Delfina Rajić
Čačak 2006.

1 – TEORIJSKI OKVIRI I SAVREMENE TENDENCIJE U MUZEJSKOJ DOKUMENTACIJI

2 – DOKUMENTOVANJE MATERIJALNIH I NEMATERIJALNIH KULTURNIH DOBARA

3 – DIGITALIZACIJA U FUNKCIJI ZAŠTITE I PREZENTACIJE ETNOGRAFSKE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE BAŠTINE

4 – ZAKLJUČAK