PLAN RADA MUZEJSKOG DRUŠTVA SRBIJE ZA 2020. GODINU

Aktivnosti Muzejskog društva Srbije  (u daljem tekstu MDS) odvijaće se u skladu sa Statutom Društva i njegovim osnovnim ciljevima: razvoju muzeologije, poboljšanju statusa muzealaca i stručnom usavršavanju. Rad MDS uslovljen je finansijskim sredstvima (redovnim od pojedinačnih i kolektivnih članarina i/ili finansiranje po projektima) ali i angažovanjem svih članova (kako onih koji su u organima i radnim telima, tako i  angažovanjem sveukupnog članstva). Dakle, rad će se odvijati kroz planirane aktivnosti i ostvarivanje istih u svim telima i organima MDS.

Planirane aktivnosti tokom 2020. godine su:

1) Organizovanje tri Skupštine

A) martovska Skupština

Martovska skupština je radna Skupština na kojoj se pre svega podnose Izveštaji o radu Duštva i svih organa i tela za 2019. godinu i na kojoj se usvaja Plan rada za 2020. godinu. Skupština će se ove godine organizovati 24. marta u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu u sali Makavejev. Nakon radnog dela Skupštine predviđena je i poseta nov oj stalnoj postavci Muzeja Kinoteke.

B) Svečana Skupština

MDS na kojoj se uručuju nagrada Mihailo Valtrović svake godine se organizuje u drigom muzeju u Srbiji. Krajem februara 2020. postigli smo dogovor sa NK ICOMa da se godine organizuje zajednička Skupština, a u cilju jačanja rada Društva što podrazumeva saradnju muzejskih stručnjaka i institucija, uspostavljanje razmena znanja i saradnju na zajedničkim projektima, ali i saradnju sa drugim institucijama i  udruženjima. Ovogodišnju Skupštinu zajednički će pripremati dva IO uz saradnju sa predsednicima Komisije za nagrade i priznanja. Skupština će se organizovati u nekom od beogradskih muzeja. 

MDS na Svečanoj Skupštini uručuje nagradu Mihailo Valtrović u tri kategorije a čini je Diploma i Plaketa sa likom Mihaila Valtrovića. Planiramo da i ove godine nastavimo saradnju sa dugogodišnjim saradnicima Knjigoveznicom Atelje Ivković iz Novog sada koja nam izrađuje Diplome i utijice za plakete , a plakete se liju u Umetničkoj livnici Kuzman u Smederevu. Sve ove pripremne aktivnosti obavljaju od sredine marta do sredine maja 2020. godine. Konkurs za nagradu Mihailo Valtrović je objavljuje na sajtu MDS i muzejskom forumu u decembru perethodne godine (2019).

V) izborna Skupština MDS

MDS prema Statutu ima izbore svake treće godine i oni se poslednjih godina organizuju početkom decembra. U skladu sa Statutom MDS član 28, IO će martovskoj Skupštini predložiti članove privremenog radnog tela koje će raditi na pripremi izborne Skupštine. Na izborima će se birati predsednik MDS, članovi IO i NO, Komisije za dodelu nagrada i priznanja i Sud časti. Uređivački odbor časopisa Muzeji je imenovan 2019. i mandat je tri godine. Izbori u sekcijama se organizuju prema njihovoj dinamici rada u zavisnosti od datuma osnivanja.

Mesto i tačno vreme organizovanja Skupštine biće određeno naknadno, a članstvo obavešteno u skladu sa Statutom mesec dana ranije.

2) Izdavačka aktivnost

A) MDS svake godine izdaje informativno glasilo Bilten i u ovoj godini će se štampati broj 12, sa izveštajima o radu Društva , njegovih organa i tela. Bilten se štampa u tiražu od 200 komada sa 60- 70 strana i foto prilozima. Na pripremi Biltena će raditi IO, a priprema i štampa će se obaviti u štampariji u Čačku u kojoj su priređena i prethodna dva broja.

PDF formati poslednja tri broja Biltena će se postaviti na sajt MDS.

B) U 2020. planirano je štampanje časopisa Muzeji 7, a skladu sa Statutom MDS  i Pravilnikom o radu uređivačkog odbora. Ova aktivnost je planirana da se obavi sredstvima koja bi se dobila po projektu: Prezentacija muzejske delatnosti u aktivnostima Muzejskog društva Srbije

V) Shodno ishodu pomenutog projekta pristupilo bi se i štampanju  Vodiča kroz muzeje Srbije na engleskom čiji su tekst priredili dr Drage Njegovana i mr Lidije Mustedanagić, a koji je 2019. preveden na engleski.

3) Aktivnosti sekcija i drugih organa i tela

Sekcije same planiraju svoje aktivnosti, ali ih u organizacionom smislu sprovode u saradnji sa IO i predsednicom Društva. Projektom Prezentacija muzejske delatnosti u aktivnostima Muzejskog društva Srbije, planirali smo publikovanje radova sekcije muzejskih prdagoga sa Konferencije koja je održana 2019. godine (kao poseban Zbornik) i sekcije istoričara umetnosti sa naučnog skupa koji je održan 2019. godine ( u časopisu Muzeji 7) . Ove aktivnosti biće uslovljene ishodom pomenutog projekta na Konkursu Ministarstva kulture i informisanja.

IO MDS će u saradnji sa sekcijama raditi na animiranju članstva da uredno plaćaju članarinu u skladu sa Statutom i na ažuriranju spiska članova MDS, postavljanju spiska članstva na sajt MDS. Ovo je posebno važno kada znamo da 2021. godine Društvo obeležava 20 godina od obnovljenog rada. Zajedničkim radom IO i sekcija nastaviće se prikupljanje podataka o delatnosti MDS od 2001. godine, kako bi se napravila uredna baza koja može poslužiti štampanju prigodne publikace povodom dve decenije rad obnovljenog MDS. U 2019. godi smo započeli te poslove i podatke su do sada dostavile Sekcija bibliotekara, Sekcija muzejskih pedagoga i Etnološka sekcija. U saradnji sa sekcijama formiraće se i radno telo koje bi radilo na pripremi prigodnog teksta ili publikacije povodom obeležavanja godišnjice MDS.

Sve aktivnosti sekcija uredno će se postavljati na sajt i face book profil MDS. U saradnji sa sekcijama radićemo na dopuni sajata u rubrici Izdanja sa PDF publikacija, a pre svega Zbornika radova koje su sekcije u prethodnim godinama izdavale.

MDS će biti u prilici da skromnim sopstvem sredstvima finansira putovanje predsednika sekcije muzejskih pedagoga na IV naučno-stručnu međunarodnu konferenciju  Škole i muzeji/galerije od 20-21. marta 2020. u Celju.

Komisija za nagrede i priznanja će sprovesti Konkurs za nagradu Mihailo Valtrović, uraditi Zapisnik i Obrazloženje za Skupštinu, obaviti nabavku diploma i plaketa.

Uređivački odbor će svoje aktivnosti organizovati u zavisnosti od rezultata na Konkursu Ministarstva kulture. Ovaj sastav  Uređivačkog odbor u ovom sastavu je imenovala Skupština u martu 2019. i njihov mandat je tri godine.

Sud časti  će raditi u skladu sa Statutom MDS i u zavisnosti od dinamike primanja prigovora, odnosno žalbi.

Nadzorni odbor će u skladu sa Statutom MDS kontrolisati rad i finansijsko poslovanje Društva.

4) Aktivnosti po projektima

MDS već godinama aplicira na projekte Ministarstva kulture i informisanja RS i sredstva se traže za redovan rad MDS i njegovih sekcija. Ta aktivnost je uslovnjena kalendarom raspisivanjem Konkursa Ministarstva kulture za 2020. godinu. Društvo će konkurisati sa dva projekta[1]  U skladu sa rezultatima Konkursa sve planirane aktivnosti odvijaće se od atrila do novembra 2020. godine.

Konkurs u Ministarstva kulture za sufinansiranje u 2020. u oblasti muzejskog nasleđa izašao je u decembru 2019. i aplicirali smo sa dva projekta:

A) Izložba „Tradicija vašara u Srbiji“ koju je samostalno podnela Etnološka sekcija MDS. Izložbom se želi  prikazati višefuncinalnost, širi društveni kontekst  nastanka, razvoja i trasformacije vašarskih manifestacija. Takođe, na ovaj način akcentuje se duga tradicija njihovog postojanja, kao i široka teritojalna rasprostranjenost. Planirana vrednost projekta je 644.000,00 i planirano je da u celosti bude finansirano sredstvima Mimnistarstva kulture.

B) Prezentacija muzejske delatnosti u aktivnostima Muzejskog društva Srbije, Projektom se planiraju sledeće aktivnosti:

– važna redovna aktivnost je priprema i održavanje svečane Skupštine i dodela priznanja (nagrada Mihailo Valtrović

-jedna od važnih aktivnosti MDS je i izdavačka delatnost, pa je ovim Projektom planirano štampanje Biltena broj 12

-publikovanje časopisa Muzeji 7, zbornika stručnih tekstova, na čijem odabiru radi Uređivački odbor;

 – štampanje Vodiča kroz muzeje Srbije na engleskom

– stampanje Zbornika radova sa Konferencije muzejskih pedagoga iz 2019.

Planirana vrednost projekta je 1.312.200,00 od kojih je učešće sopstvenih sredstava 6,70 procenata.

5) Izvršni odbor

Stalna komunikacija između članova IO MDS odvijaće se putem telefonskih razgovora i mejlova, a planiramo organizovanje 4-5  sastanka, na kojima ćemo se dogovori o načinu sprovođenja svih planiranih aktivnosti. Sastanci će se odvijati elektronskim putem a najmanje dva moraju biti sa fizičkim prisustvom zbog verifikovanja zaključaka elektronskih sastanaka.

Predsednica Društva i IO će koordinirati svim planiranim aktivnostima i o tome izveštavati članstvo preko sekcija i Skupštinu.

6) Aktivnosti poverenih poslova[2]

Muzejskom društvu Srbije se Rešenjem Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije od 14. januara 2019. godine, broj : 22-05-26/2019-3  utvrđuje se status reprezentativnog udruženja u kulturi. Društvo, dakle dobija mogućnost da u skladu sa Zakonom o kulturi,  deluje u sledećim segmentima: utvrđivanje statusa samostalnog stručnjaka u kulturi, davanje predloga za nacionalno priznanje-penziju i predlaganje člana za Nacionalni savet za kulturu.

Društvo će permanentno obaveštavati članstvo preko sajta i fb profila MDS sa obavezama i načinom rada reprezentativnog udruženja u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture;

  • Upoznavati članstvo sa aktuelnim normativnim aktima koja se odnose na poverene poslove. Davanje informacija zainteresovanim licima koja žele da samostalno obavljaju delatnost samostalnog stručnjaka i saradnika u kulturi, a skladu sa Pravilnikom.
  • Informisati o Konkursu za nacionalno priznanje. Stim u vezi će pristupiti davanju predloga, prikupljati neophodnu dokumentaciju i dostavljati nadležnoj Komisiji pri Ministartvu kulture i informisanja.
  • Utvrdiće  ugovorne obaveze sa advokatom za potrebe delovanja MDS za poverene poslove kao i računovodstvenom agencijom
  • Sarađivati sa drugim reprezentativnim udruženjima u oblasti kulture u sektorima: istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje pokretnog kulturnog dobra, a pre svega NK IKOM Srbja
  • Ažuriraće informacije o članstvu i aktivnostima za poverene poslove na sajtu Društva.
  •  

7) finansiranje MDS

Muzejsko društvo Srbije raspolaže sa veoma skromnim finansijskim sredstvima koja se prikupljaju od članarine (idividualne i kolektivne) i kreću se na godišnjem nivou u proseku od 120 – 150 hiljada dinara. Tim sredstvima se mogu finansirati neke osnovne aktivnosti, a pre svega organizovanje svečane Skupštine i izdavanje Biltena broj 12. Sopstvenim sredstvima će se plaćati i poštanske usluge.

Članarine su već duži niz godina nepromenjene, 500,00 dinara za individualne i 5000,00 za institucionalne. Do sada nije bilo razumevanja da se one neznatno uvećaju.

U skladu sa dinamikom Konkursa za poverene poslove Ministarstvo kulture-Sektor za savremeno  stvaralaštvo i kreativne industije aplicirano i odobrena  su sredstva u iznosu od 189.000,00 dinara. Ovim sredstvima će se finasirati obaveze računovodstvene agencije, advokatske usluge, održavanje sajta i hosting i nabavka kancelarijskog materijala.

            Putni troškovi za rad IO, muzejskih tela i sekcija, isplaćivaće se samo ako se iz projekta obezbede sredstva o čemu će svi biti obavešteni i dobiti na uvid finansijsku konstrukciju nakon dobijanja rezultata Konkursa. U okviru Plana rada za poverene poslove planirano 12.000,00 za putne troškove članova Statusne komisije.

Zaključak

Muzejsko društvo Srbije će podržavati sve aktivnosti muzejskih institucija čiji je cilj popularizacija rada muzeja. Bićemo otvoreni za predloge svih naših članova a u cilju jačanja rada Društva što podrazumeva saradnju muzejskih stručnjaka i institucija, uspostavljanje razmena znanja i saradnju na zajedničkim projektima.

Želimo da  obezbedimo transparentnost u radu svih organa MDS i muzejskih delatnika i na taj način širimo svest o značaju rada na proučavanju, čuvanju i prezentaciji kulturnog nasleđa.

            Ojačano MDS (brojnije članstvo, reprezentativni status) može u nekoj bliskoj budućnosti rešiti i problem prostora – službene kancelarije, čuvanja dokumentacije Društva, profesionalno vođenje Društvo, što je negde i u domenu delovanja reprezentativnih udruženja u kulturi.


[1] Više o ovbim aktivnostima je rečeno u Izveštaju o radu MDS za period mart 2019- mart 2020.

[2] Plan za poverene poslove se dostavlja direktno Ministarstvu kulture, a da bi članstvo bilo upoznato o ovom segmentu rada MDS dostavljamo ga i u ovom Planu rada MDS za 2020.

Valjevo februar 2019. g.

predsednica MDS
Gordana Pajić