Elektronska Skupština

Poštovane koleginice i kolege,

Aktivnosti Muzejskog društva Srbije su se u protekla četiri meseca korigovale u skladu sa preporukama države usled pandemije korona virusa. Zato smo planiranu radnu Skupštinu u martu mesecu 2020. godine odložili. O tome smo vas blagovremeno obavestili (na sajtu i fb stranici Društva), kao i o svim aktivnostima koje smo mogli da realizujemo u novonastaloj situaciji. IO Muzejskog društva Srbije je na svom 12. elektronskom sastanku doneo zaključak da se odložena radna Skupština na kojoj se podnose izveštaji o radu MDS u 2019. godini i Program za 2020. godinu, takođe održi elektronski. To je najefikasniji način kako bi u narednom periodu mogli da organizujemo druge dve Skupštine (Svečanu u septembru i Izbornu početkom decembra) i pristupimo realizaciji drugih planiranih aktivnosti u 2020. godini.

Iskreno se nadamo da ćete uzeti učešće u ovoj elektronskoj radnoj Skupštini i doprineti ostvarivanju planiranih aktivnosti MDS u ovoj godini.

U prilogu Vam dostavljamo Dnevni red, materijal za Skupštinu o kojem treba da se izjasnite i listić za glasanje.

Molimo sve kolege koji prime mejl da obaveste i kolege u svom okruženju u slučaju da je došlo do promena mejl adresa.

Prisustvovanje elektronskoj radnoj Skupštini MDS, kao i izjašnjavanje možete obaviti od 24.juna 2020.  do 08. jula 2020. do 15. sati i poslati na e-mail muzejskodrustvosrbije@gmail.com

IO MDS će vas u roku od 5 dana obavestiti o toku Skupštine i rezultatima izjašnjavanja, kako bi nakon toga Izveštaje i Planove priredili i objavili u informativnom glasili, BILTEN br.12.

Podsećamo da na osnovu člana 26 Statuta MDS, Skupština punovažno radi ako je na sednici prisutna jedna trećina od ukupnog broja članova. Prema članu 27 Statuta, odluke na Skupštini donose se prostom većinom glasova, odnosno polovina plus jedan od prisutnih članova. Sve odluke Skupštine, osim u slučaju kada su u suprotnosti sa zakonom, konačne su i protiv njih se ne može uložiti žalba.

Na osnovu evidencije o članstvu (plaćenih članarina i prisustvovanja Skupštinama) za period 2018/2019. MDS ima 140 članova.

Preuzmite sledeća dokumenta:
1. Zapisnik sa skupštine MDS-A 20.03.2020.
2. Izveštaj o radu MDS 2019
3. Izveštaj o finansijskom poslovanju MDS za 2019
4. Izveštaj o radu organa MDS
5. Izveštaj o radu Komisije za nagrade i priznanja
6. Izveštaj o radu sekcija
7. Izveštaj o radu UO časopisa Muzeji
8. Plan rada za 2020. godinu
9. Imenovanje radnog tela
10. Listić za glasanje

IO MDS