CONFERENCE NAOS 2.0 BELGRADE 2019

ʺSrdačno Vas pozivamo da u svoj kalendar unesete arheološku Konferenciju Nakit ostaje NAOS 2.0 i učestvujete sa istraživačkim radom, na temu formirnja zbirki, identifikacije, tumačenja, prikaza dobre prakse i mogućnosti korišćenja specijalnih zbirki arheološkog nakita.ʺ

Konferencija NAOS 2.0
od 24. do 25. oktobra 2019. godine, Beograd

Konferenciju organizuje Muzej grada Beograda povodom uspešno realizovane međunarodne saradnje na realizaciji izložbe Nakit ostaje, nasleđe naš najdragoceniji nakit, kojom je u Sloveniji obeležena 2018 – Godina evropskog nasleđa.
Na konferenciji će učestvovati dvanaest arheologa iz muzeja i naučnih institucija u regionu koji sa različitih aspekata, teorijskih i praktičnih, istražuju arheološki nakit, a ideja nam je bila da im pružimo priliku da prezentuju i diskutuju o svojim najnovijim saznanjima. Predstavljene istraživačke studije će biti publikovane u vidu Saopštenja sa konferencije. Takođe, svoju istraživačku studiju možete podneti na procenu Naučnom odboru Konferencije koji će po prijemu biti publikovan u Zborniku radova sa Konferencije.
Registrujte se za prisustvo na Konferenciji. Da bi se uključio u završni program konferencije, najmanje prvi autor ili jedan koautor svakog prihvaćenog rada se mora registrovati slanjem registracione forme na e-mail Konferencije

ConferenceNAOS_2.0@mgb.org.rs

Ako vaš rad bude prihvaćen, Muzej grada Beograda ga može objaviti u Saopštenjima sa konferencije, čak i ako ne prisustvujete konferenciji. U ovom slučaju, prvi autor ili bilo koji koautor svakog prihvaćenog rada mora dostaviti kratku verziju rada najkasnije do 15. decembra 2019. godine. Prihvaćeni rad neće biti uključen u završni program konferencije.

Važni datumi:
Poziv autorima i otvorena registracija: 30. jun 2019,
Rok za registraciju: 30. avgust 2019,
Rok za prijavljivanje sažetaka: 15. septembar 2019, do 250 reči
Obaveštenja autorima o prihvatanju rada 20 septembar
Vreme održavanja konferencije: 24-25. oktobar 2019,
Rok za slanje radova za Saopštenja sa konferencije: 20. decembar 2019.

 

„We are cordially asking you to include the archaeological conference Jewellery remains NAOS 2.0 in your calendar and to participate with your research, on the topic of forming collections, identification, interpretation, display of good practice and the possibility of using special collections of archaeological jewellery.”

NAOS 2.0 conference

From 24th to 25th October 2019 in Belgrade

The conference is organized by the Belgrade city Museum regarding a successfully realized international cooperation on the realization of the exhibition “Jewellery remains, heritage our most precious jewellery”, that marked 2018 – Year of European heritage in Slovenia.

The conference will involve twelve archaeologists from museums and scientific institutions from the region that, from different aspects, theoretical and practical, researches archaeological jewellery, and the idea is to give them a chance to present and discuss their latest findings. The presented research studies will be published in the form of conference reports. Also, you can submit your research study to an appraisal to the Scientific board of the conference that will be published in the Collection of works from the conference upon receipt.

You need to register in order to participate in the conference. In order to be included in the final conference program, at least the author or one co-author of each accepted paper must be registered by sending a registration form to the conference e-mail ConferenceNAOS2.0@mgb.org.rs

If your work gets accepted, Belgrade city Museum can publish it in the conference report, even if you don’t participate in the conference. In this case, the author or any of the co-authors of each accepted paper must deliver a short version of the paper before 15th December 2019. The accepted paper will not be included in the final conference program.

Important dates:

The call for authors and start of registration: June 30th 2019,

Registration deadline: August 30th 2019,

Deadline for sending abstracts: September 15th 2019, no more the 250 words,

Notice to the authors about the acceptance of the paper: September 20th,

Conference: 24-25th October 2019,

Deadline for sending papers for the conference report: December 20th 2019.