SKUPŠTINA MDS – ELEKTRONSKA

Na osnovu člana 24 Statuta Muzejskog društva Srbije, sazivam radnu elektronsku Skupštinu Muzejskog društva Srbije , koja će se održati od 20. aprila sa početkom u 12 sati do 25. aprila 2021. godine do 12 sati

Za radnu elektronsku Skupštinu predlažem sledeći

DNEVNI RED

1.Usvajanje Dnevnog reda.
2.Usvajanje Zapisnika sa radne elektronske Skupštine od 24. juna – 8. jula. 2020. godine.
3.Usvajanje Zapisnika sa elektronske vanredne Skupštine od 9-13. novembra 2020. godine.
4.Izveštaja o radu MDS za period avgust 2020 – mart 2021.
5.Izveštaj o finansijskom poslovanju MDS za 2020. godinu i donošenje:
-Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2020. godinu i utvršuje se da je MDS za 2020. godinu ostvarilo Višak prihoda nad rashodima u iznosu od 27.602,27 dinara.

 • Odluke da se ostvareni višak nad rashodima u 2020. godini u iznosu od 27.602,27 dinara neće raspoređivati.
 • 6.Izveštaj o radu organa MDS za 2020. godinu:
 • Izveštaj Nadzornog odbora.
 • Izveštaj Suda časti.
 • Izveštaj Komisije za dodelu nagrada i priznanja.
 • Izveštaji o radu sekcija.
 • Izveštaj o radu Uređivačkog odbora časopisa Muzeji
  7. Plan rada MDS za 2021. godinu.
  8. Potvrđivanje kooptiranog člana Komisije za nagrade i priznanja Olivere Nastić.
  9. Razmatranje predloga IO o uvećanju individualne članarine od januara 2022.godine.
  10.Razmatranje predloga o imenovanju Radnog tela za izmene i dopune Statuta.
  11. Razno.

Predsednica MDS

Gordana Pajić