KONKURS ZA DODELJIVANJE NAGRADE „MIHAILO VALTROVIĆ“ U 2024. GODINI ZA PERIOD JANUAR–DECEMBAR 2023.

Foto magrada MIhailo Valtrovic


Nagrada „Mihailo Valtrović“ dodeljuje se: muzejskim radnicima za životno delo, muzejima i muzejskim ustanovama za posebni doprinos unapređivanju i razvijanju muzejske delatnosti, kao i pojedincima ili autorskom timu za zapažene rezultate u stručnom radu tokom jedne kalendarske godine.

Nagrada se dodeljuje u spomen na Mihaila Valtrovića (1839–1915), arheologa, arhitektu i istoričara umetnosti, člana Srpske kraljevske akademije, profesora Velike škole, upravnika Narodnog muzeja i osnivača Srpskog arheološkog društva, kao i prvog srpskog muzeologa koji je postavio temelje sistematskom sakupljanju spomenika kulture na teritoriji Srbije.

PROPOZICIJE KONKURSA I BROJ NAGRADA

Prema Pravilniku o dodeljivanju nagrade „Mihailo Valtrović“, Muzejsko društvo Srbije dodeljuje ukupno tri (3) nagrade ex aequo za 2023. godinu i to:

1) Istaknutom pojedincu

za ukupan doprinos (životno delo) na unapređivanju i razvijanju muzejske delatnosti, odnosno muzeografije i muzeologije, kao i zaštiti muzejskih predmeta od izuzetnog umetničkog, istorijskog, naučnog ili kulturnog značaja.

Kandidat treba da ispunjava sledeće kriterijume:    

da se muzejskom praksom bavi dovoljno dugo, da bi njegov ukupni doprinos mogao da bude objektivno ocenjen i da je mogao da ostvari uticaj na unapređenje zaštite kulturnih dobara;

da je ostvario izuzetne, raznovrsne i značajne pojedinačne rezultate u muzejskoj delatnosti;

da uživa ugled među zaposlenima u muzejima (muzejskim ustanovama) i da je priznati stručnjak u svojoj specijalnoj oblasti;

da je njegovo delo izloženo sudu javnosti.

Predlog treba da sadrži:

biografiju;

bibliografiju naučnih i stručnih radova i publikacija;

obrazloženje i ocenu rezultata;

zaključak i predlog Nagrade;

prateću dokumentaciju (kataloge izložbi ili zbirke, monografije, knjige, CD, recenzije, prikaze i sl.).

2) Muzeju (muzejskoj ustanovi)

za izuzetne rezultate u stručnom radu postignute tokom perioda januar–decembar 2023. koji po stručnom i naučnom značaju predstavljaju istaknuti doprinos razvoju kulture Srbije.

Kandidovani muzej (muzejska ustanova)treba da ispunjava sledeće kriterijume:

da se rezultati u vremenskom periodu definisanim ovim konkursom ističu u poređenju sa rezulatima drugih muzeja;

da su takvi rezultati ostvareni dobrom organizacijom kolektiva;

da su rezultati izloženi sudu javnosti.

Predlog treba da sadrži:

obrazloženje i ocenu rezultata;

zaključak i predlog Nagrade;

prateću dokumentaciju (katalog izložbe ili zbirke, monografija, knjiga, CD, recenzije, prikazi i sl.).

3) Pojedincu ili autorskom timu

za izuzetne rezultate u stručnom radu postignute tokom perioda januar–decembar 2023. koji po stručnom i naučnom značaju predstavljaju istaknuti doprinos razvoju kulture Srbije.

Kandidat/kandidati treba da ispunjava/ispunjavaju sledeće kriterijume:

da se rezultati u nagradnom periodu ističu u poređenju sa rezultatima drugih zaposlenih u muzejima (muzejskim ustanovama);

da su takvi rezultati ostvareni ličnim trudom, znanjem, poznavanjem veština, imaginacijom i talentom;

da su rezultati izloženi sudu javnosti.

Predlog treba da sadrži:

obrazloženje i ocenu rezultata;

zaključak i predlog Nagrade;

prateću dokumentaciju (katalog izložbe ili zbirke, monografija, knjiga, CD, recenzije, prikazi i sl.).

Predloge za sve tri nagrade mogu podnositi muzeji (muzejske ustanove), grupe muzejskih radnika i/ili pojedinci.

Pravo da konkurišu za Nagradu, pored individualnih i institucionalnih članova MDS-a, imaju i muzeji i muzejski radnici koji nisu članovi ove organizacije.

Predlozi sa kompletnom dokumentacijom podnose se Komisiji od 1. februara do 30. aprila 2024. godine.

Predlozi u isključivo pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom u zatvorenom kovertu podnose se Komisiji na adresu:

Komisiji za dodelu priznanja i nagrada Muzejskog društva Srbije, (Čarni Milinković), Muzej Vojvodine, Dunavska 35, 21 000 Novi Sad.

Čarna Milinković

Predsednica Komisije za dodelu nagrada i priznanja MDS

Muzej Vojvodine
Dunavska 35
21 000 Novi Sad