СКУПШТИНА МДС – ЕЛЕКТРОНСКА

На основу члана 24 Статута Музејског друштва Србије, сазивам радну електронску Скупштину Музејског друштва Србије , која ће се одржати од 20. априла са почетком у 12 сати до 25. априла 2021. године до 12 сати

За радну електронску Скупштину предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање Дневног реда.
2.Усвајање Записника са радне електронске Скупштине од 24. јуна – 8. јула. 2020. године.
3.Усвајање Записника са електронске ванредне Скупштине од 9-13. новембра 2020. године.
4.Извештаја о раду МДС за период август 2020 – март 2021.
5.Извештај о финансијском пословању МДС за 2020. годину и доношење:
-Одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја за пословну 2020. годину и утвршује се да је МДС за 2020. годину остварило Вишак прихода над расходима у износу од 27.602,27 динара.

 • Одлуке да се остварени вишак над расходима у 2020. години у износу од 27.602,27 динара неће распоређивати.
 • 6.Извештај о раду органа МДС за 2020. годину:
 • Извештај Надзорног одбора.
 • Извештај Суда части.
 • Извештај Комисије за доделу награда и признања.
 • Извештаји о раду секција.
 • Извештај о раду Уређивачког одбора часописа Музеји
  7. План рада МДС за 2021. годину.
  8. Потврђивање кооптираног члана Комисије за награде и признања Оливере Настић.
  9. Разматрање предлога ИО о увећању индивидуалне чланарине од јануара 2022.године.
  10.Разматрање предлога о именовању Радног тела за измене и допуне Статута.
  11. Разно.

Председница МДС

Гордана Пајић