УПУТСТВА

На основу члана 56 ст.1, 62. став 2. Закона у култури  („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), Правилника о ближим условима , мерилимаи критеријумима као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (Сл. гласник РС бр. 9/2017) и  Решења о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури број : 022-05-26/2019-03 од 14.01.2019.године, Извршни одбор  Музејског Друштва Србије,  донео је

УПУТСТВА

Teк са усвајањем Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (Сл. гласник РС бр. 9/2017) стекли су се услови да се отпочне са утврђивањем статуса самосталних стручњака у култури.

Музејско Друштво Србије у оквиру своје репрезентативности статус самосталног стручњака у култури може додељивати свим стручњацима који самостално обављају своју делатност у области за коју су друштва добијали репрезентативност. Да би се поднео захтев за стицање самосталног стручњака у култури у области  покретног  културног наслеђа није неопходно бити и члан Музејског Друштва Србије. Обавеза МДС је да, у оквиру вршења поверених послова, прими решење и донесе одлуку о утврђивању статуса за свакога ко је за то заинтересован.

 Самостални стручњак у култури јесте физичко лице које самостално у виду занимања, обавља послове   коме је репрезентативно удружење у култури утврдило статус лица које самостално обавља делатност у области културе.

У обављању делатности, уз лично име, може се користити ознака „самостални стручњак у култури.

Поступак за стицање звања самосталног стручњака укултури је следећи:

А.Лице које поднесе захтев Комисији, има право на стицање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе и упис у Евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (у даљем тексту: Евиденција), уколико испуњава следеће ближе услове:

1)  да је држављанин Републике Србије;

 • да има пребивалиште на територији Републике Србије;
 • да није обавезно социјално осигуранпо другом основу;
 • да се самосталном уметничком или другом делатношћу у области културе бави професионално и самостално у виду занимања, ради обезбеђивања услова за живот и рад
 • да је стекао високо, више или средње образовање одговарајућег образовног профила или, изузетно, да се најмање четири године професионално и самостално бави уметничком делатношћу у области културе као основним занимањем независно од стеченог образовања, у случају да за профил самосталне делатности не постоји одговарајуће образовање у систему образовања, признаје се професионално и самостално бављење уметничком или другом делатношћу у области културе уколико су испуњениближи критеријуми за одређено подручје у култури из члана 4. овог правилника;
 • да остварује резултате у професионалном бављењу уметничком или другом делатношћу у области културе на територији Републике Србије, односно да испуњава ближе услове, мерила и критеријуме предвиђене овим правилником.

Изузетно, стручњацима у култури, сарадницима у култури и извођачима културних програма, који имају пребивалиште на територији Републике Србије, а који своју делатност привремено, у краћем или дужем периоду, обављају у иностранству, доприносећи својим уметничким и професионалним радом афирмацији наше уметности и културе, а уколико испуњавају ближе услове, мерила и критеријуме из овог правилника, Комисија признаје тај рад и утврђује статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе.

Уколико, стручњак у култури, сарадник у култури или извођач културних програма борави ван територије Републике Србије, а његово уметничко или стручно дело, односно резултат рада испуњаваближе услове, мерила и критеријуме из овог Правилника и јавно је доступно на територији Републике Србије, односно доприноси културном животу заједнице, Комисија признаје тај рад и утврђује самостални статус.

Б.Подносилац захтева за утврђивање статуса, поред ближих услова, треба да од стране Комисије добије као мерило позитивну оцену резултата његовог бављења самосталном уметничком или другом делатношћу у области културе.
За све области културе Комисија ће, полазећи од мерила из става 1. овог члана, вредновати

следеће:

1) квалитет уметничког или стручног дела, односно резултата рада;

2) континуитет обављања професионалне уметничке или друге делатности у области културе;

 • позитивну оцену меродавне стручне јавности;
 • јавну доступност уметничког или стручног дела, односно резултата рада;
 • допринос културном животу заједнице.

В. Ближи критеријуми које самостални уметници, стручњаци у култури, сарадници у култури и извођачикултурних програма морају испуњавати по подручјима у култури су за:

  В.1. ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА, КОРИШЋЕЊЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

1) Самостални стручњак у култури:

(1) Кустос

кустос превентивне заштите

-објављене две монографије, књиге; реализоване две ауторске изложбе; шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа, односно пројекта;

кустос збирке

-објављене две монографије, књиге; реализоване две ауторске изложбе; шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа, односно пројекта; обрада 600 музеалија;

кустос за нематеријално културно наслеђе

-обрада и унос 500 података о елементима нематеријалног културног наслеђа; обрада аудуовизуеланог материјала са 200 носача; израда три филмска записа; организоване три радионице о нематеријалном културном наслеђу; објављена једна монографија, књига; реализована једна ауторска изложба; три стручна рада, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа, односно пројекта;

кустос организатор програма

-организација 12 студијских изложби; организација 60 пратећих програма – промоције, предавања, концерти, играонице, мултимедијални програми; реализовано шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа;

кустос за међумузејску и међународну сарадњу:

-покретање и организација четири међународна пројекта; размена осам музејских програма; реализовано шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа;

кустос педагог

-организација 24 семинара и радионице; организација 80 стручних вођења кроз изложбе и музејске службе; спровођење осам анкета и израда четири плана посете и реализације посета и програма музеју; реализовано шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа;

кустос за издавачку делатност

– уређује четири каталога, три монографије, књиге; реализација 20 мањих пратећих информативних листова; учешће и организација 20 промоција издања; реализовано шест стручних радова, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа.

(2) Конзерватор, рестауратор

 • реализовано два до четири већа конзерваторска захвата (комплетне конзервације, реконструкције, сложени захвати на музејском материјалу);
 • реализовано десет радова средње сложености;
 • реализовано 20 радова мање сложености;

2) самостални сарадник у култури:

(1) Документариста

кустос документариста

– обрада и унос 500 података о музеалијама; обрада фотодокументације са 80 музејских програма; објављена једна монографија односнокњига; реализована једна ауторска изложба; три стручна рада, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа, односно пројекта;

каталогизатор

-обрада и унос 1200 података о музеалијама; три стручна рада, односно, учешће у два домаћа или међународна скупа, односно пројекта;

Фотограф

– обрада збирки 1600 фотографија; праћење 80 музејских програма; припрема материјала за штампу за две монографије, за четири каталога или осам мањих радова;

(2) Пројектант, дизајнер изложбе и дизајнер музејских издања

 • израда пројеката за 12 студијских изложби;
 • израда дизајна за 80 музејских програма;
 • гостовање шест музејских пројеката.

(3) Библиотекар

 • обрада и унос 400 података о библиотечком фонду;
 • израда три библиографије;
 • међумузејска размена са минимално 20 институција.

(4) Вебмастер

 • обрада и унос 500 података о музеалијама;
 • обрада фотодокументације са 80 музејских програма и постављање на сајт музеја;
 • израда и праћење три посебна портала везана за музејске активности и нематеријално наслеђе.

Е. Приликом оцењивања резултата рада подносиоца захтева у претходном периоду, Комисија узима као релевантан сваки професионални рад који је потврђен траженом документацијом, укључујући изузетно и рад током школовања, уколико је тај рад био професионалан и самосталан.

Почетак професионалног ангажмана се доказује професионалним уговором или другим релевантним доказом који о томе сведочи.

Одлуку о утврђивању статуса самосталног  стручњака у култури, сарадника у култури или извођача културних програма, као и време од када се тај статус утврђује, Комисија доноси већином гласова свих чланова.

Репрезентативно удружење доноси Решење о утврђивању статуса самосталног уметника, односно стручњака у култури, сарадника у култури или извођача културног програма у року од 30 данаод дана доношења одлуке Комисије.

Решење се издаје у два примерка, један примерак за носиоца статуса и један за репрезентативно удружење које води евиденцију. Решење, у складу са законом садржи личне податке подносиоца захтева (име, име једног родитеља, презиме, адресу пребивалишта, занимање, подручје културне делатности, датум од када се утврђује статус).

Ж. На основу Решења из члана 9. овог правилника,  издаје се, у складу са законом,  Уверење о чињеницама уписаним у евиденцију.

Уверење се издаје сагласно подацима из евиденције, посебно за сваку намену.

Уверење се издаје на захтев, по правилу истог дана када је странка затражила уверење, а најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Ако надлежно репрезентативно удружење у култури одбије захтев за издавање уверења, дужно је да о томе донесе посебно решење.

Ако у року од 15 дана од дана подношења захтева надлежно репрезентативно удружење у култури не изда уверење, странка може изјавити жалбу Министарству као да је захтев одбијен.

Ако странка, на основу доказа којима располаже, сматра да јој уверење није издато у складу с подацима из евиденције, може захтевати измену или издавање новог уверења.

Надлежно репрезентативно удружење у култури дужно је да донесе посебно решење ако одбије захтев странке да јој измени или изда ново уверење.

Ако у року од 15 дана од дана подношења захтева за измену или издавање новог уверења то не буде учињено, странка може изјавити жалбу као да је њен захтев одбијен.

Против решења о одбијању захтева жалба се може изјавити Министарству у року од 15 дана од дана достављања решења. Жалба се може изјавити Министарству и ако је истекао рок прописан за измену или издавање уверења.

З. По истеку четири године од дана стицања статуса самосталног уметника, односно стручњака у култури, сарадника у култури или извођача културног програма, Комисија врши поступак провере испуњености услова за лица која су уписана у евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе за четворогодишњи период.

Репрезентативно удружење 30 дана пре истека четворогодишњег периода доставља позив носиоцу статуса лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе да у том року поднесе Комисији захтев за проверу испуњености услова и доказе о свом претходном четворогодишњем раду, као и друга документа из члана 8. овог правилника.

Лице које је уписано у евиденцију лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, ослобађа се од обавезе доказивања испуњености услова, када напуни 30 година стажа осигурања (мушкарци), односно 25 година стажа осигурања (жене).

И. Носилац статуса обавезан је да пријави промену у вези са условима за упис у евиденцију надлежном репрезентативном удружењу у култури које води ту евиденцију, у року од три дана од дана настанка промене.

Промена и брисање из евиденције лица које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе врши се:

 • на лични захтев лица које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе;
 • по службеној дужности кад надлежно репрезентативно удружење у култури које води евиденцију решењем утврди да то лице не испуњава ближе услове из члана 3. овог правилника, као и ако се током поступка провере испуњености услова не одазове на позив из поглавља И . овог упутства.

Уколико носилац статуса прекида статус због заснивања радног односа, пензионисања, одслужења војног рока и других разлога, дужан је да о насталој промени обавести репрезентативно удружење које води евиденцију у року од три дана од дана настанка промене основа осигурања.

 

 

Председница ИО МДС

___________________

Гордана Пајић,

 

У Ваљеву, 30. мај 2019. године.

Бр.дел.30/30.5.2019.