ПЛАН РАДА МУЗЕЈСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Активности Музејског друштва Србије  (у даљем тексту МДС) одвијаће се у складу са Статутом Друштва и његовим основним циљевима: развоју музеологије, побољшању статуса музеалаца и стручном усавршавању. Рад МДС условљен је финансијским средствима (редовним од појединачних и колективних чланарина и/или финансирање по пројектима) али и ангажовањем свих чланова (како оних који су у органима и радним телима, тако и  ангажовањем свеукупног чланства). Дакле, рад ће се одвијати кроз планиране активности и остваривање истих у свим телима и органима МДС.

Планиране активности током 2020. године су:

1) Организовање три Скупштине

А) мартовска Скупштина

Мартовска скупштина је радна Скупштина на којој се пре свега подносе Извештаји о раду Душтва и свих органа и тела за 2019. годину и на којој се усваја План рада за 2020. годину. Скупштина ће се ове године организовати 24. марта у Југословенској кинотеци у Београду у сали Макавејев. Након радног дела Скупштине предвиђена је и посета нов ој сталној поставци Музеја Кинотеке.

Б) Свечана Скупштина

МДС на којој се уручују награда Михаило Валтровић сваке године се организује у дригом музеју у Србији. Крајем фебруара 2020. постигли смо договор са NK ICOMa да се године организује заједничка Скупштина, а у циљу јачања рада Друштва што подразумева сарадњу музејских стручњака и институција, успостављање размена знања и сарадњу на заједничким пројектима, али и сарадњу са другим институцијама и  удружењима. Овогодишњу Скупштину заједнички ће припремати два ИО уз сарадњу са председницима Комисије за награде и признања. Скупштина ће се организовати у неком од београдских музеја. 

МДС на Свечаној Скупштини уручује награду Михаило Валтровић у три категорије а чини је Диплома и Плакета са ликом Михаила Валтровића. Планирамо да и ове године наставимо сарадњу са дугогодишњим сарадницима Књиговезницом Атеље Ивковић из Новог сада која нам израђује Дипломе и утијице за плакете , а плакете се лију у Уметничкој ливници Кузман у Смедереву. Све ове припремне активности обављају од средине марта до средине маја 2020. године. Конкурс за награду Михаило Валтровић је објављује на сајту МДС и музејском форуму у децембру перетходне године (2019).

В) изборна Скупштина МДС

МДС према Статуту има изборе сваке треће године и они се последњих година организују почетком децембра. У складу са Статутом МДС члан 28, ИО ће мартовској Скупштини предложити чланове привременог радног тела које ће радити на припреми изборне Скупштине. На изборима ће се бирати председник МДС, чланови ИО и НО, Комисије за доделу награда и признања и Суд части. Уређивачки одбор часописа Музеји је именован 2019. и мандат је три године. Избори у секцијама се организују према њиховој динамици рада у зависности од датума оснивања.

Место и тачно време организовања Скупштине биће одређено накнадно, а чланство обавештено у складу са Статутом месец дана раније.

2) Издавачка активност

А) МДС сваке године издаје информативно гласило Билтен и у овој години ће се штампати број 12, са извештајима о раду Друштва , његових органа и тела. Билтен се штампа у тиражу од 200 комада са 60- 70 страна и фото прилозима. На припреми Билтена ће радити ИО, а припрема и штампа ће се обавити у штампарији у Чачку у којој су приређена и претходна два броја.

ПДФ формати последња три броја Билтена ће се поставити на сајт МДС.

Б) У 2020. планирано је штампање часописа Музеји 7, а складу са Статутом МДС  и Правилником о раду уређивачког одбора. Ова активност је планирана да се обави средствима која би се добила по пројекту: Презентација музејске делатности у активностима Музејског друштва Србије

В) Сходно исходу поменутог пројекта приступило би се и штампању  Водича кроз музеје Србије на енглеском чији су текст приредили др Драге Његована и мр Лидије Мустеданагић, а који је 2019. преведен на енглески.

3) Активности секција и других органа и тела

Секције саме планирају своје активности, али их у организационом смислу спроводе у сарадњи са ИО и председницом Друштва. Пројектом Презентација музејске делатности у активностима Музејског друштва Србије, планирали смо публиковање радова секције музејских прдагога са Конференције која је одржана 2019. године (као посебан Зборник) и секције историчара уметности са научног скупа који је одржан 2019. године ( у часопису Музеји 7) . Ове активности биће условљене исходом поменутог пројекта на Конкурсу Министарства културе и информисања.

ИО МДС ће у сарадњи са секцијама радити на анимирању чланства да уредно плаћају чланарину у складу са Статутом и на ажурирању списка чланова МДС, постављању списка чланства на сајт МДС. Ово је посебно важно када знамо да 2021. године Друштво обележава 20 година од обновљеног рада. Заједничким радом ИО и секција наставиће се прикупљање података о делатности МДС од 2001. године, како би се направила уредна база која може послужити штампању пригодне публикаце поводом две деценије рад обновљеног МДС. У 2019. годи смо започели те послове и податке су до сада доставиле Секција библиотекара, Секција музејских педагога и Етнолошка секција. У сарадњи са секцијама формираће се и радно тело које би радило на припреми пригодног текста или публикације поводом обележавања годишњице МДС.

Све активности секција уредно ће се постављати на сајт и face book профил МДС. У сарадњи са секцијама радићемо на допуни сајата у рубрици Издања са ПДФ публикација, а пре свега Зборника радова које су секције у претходним годинама издавале.

МДС ће бити у прилици да скромним сопствем средствима финансира путовање председника секције музејских педагога на IV научно-стручну међународну конференцију  Школе и музеји/галерије од 20-21. марта 2020. у Цељу.

Комисија за нагреде и признања ће спровести Конкурс за награду Михаило Валтровић, урадити Записник и Образложење за Скупштину, обавити набавку диплома и плакета.

Уређивачки одбор ће своје активности организовати у зависности од резултата на Конкурсу Министарства културе. Овај састав  Уређивачког одбор у овом саставу је именовала Скупштина у марту 2019. и њихов мандат је три године.

Суд части  ће радити у складу са Статутом МДС и у зависности од динамике примања приговора, односно жалби.

Надзорни одбор ће у складу са Статутом МДС контролисати рад и финансијско пословање Друштва.

4) Активности по пројектима

МДС већ годинама аплицира на пројекте Министарства културе и информисања РС и средства се траже за редован рад МДС и његових секција. Та активност је условњена календаром расписивањем Конкурса Министарства културе за 2020. годину. Друштво ће конкурисати са два пројекта[1]  У складу са резултатима Конкурса све планиране активности одвијаће се од атрила до новембра 2020. године.

Конкурс у Министарства културе за суфинансирање у 2020. у области музејског наслеђа изашао је у децембру 2019. и аплицирали смо са два пројекта:

А) Изложба „Традиција вашара у Србији“ коју је самостално поднела Етнолошка секција МДС. Изложбом се жели  приказати вишефунциналност, шири друштвени контекст  настанка, развоја и трасформације вашарских манифестација. Такође, на овај начин акцентује се дуга традиција њиховог постојања, као и широка теритојална распрострањеност. Планирана вредност пројекта је 644.000,00 и планирано је да у целости буде финансирано средствима Мимнистарства културе.

Б) Презентација музејске делатности у активностима Музејског друштва Србије, Пројектом се планирају следеће активности:

– важна редовна активност је припрема и одржавање свечане Скупштине и додела признања (награда Михаило Валтровић

-једна од важних активности МДС је и издавачка делатност, па је овим Пројектoм планирано штампање Билтена број 12

-публиковање часописа Музеји 7, зборника стручних текстова, на чијем одабиру ради Уређивачки одбор;

 – штампање Водича кроз музеје Србије на енглеском

– стампање Зборника радова са Конференције музејских педагога из 2019.

Планирана вредност пројекта је 1.312.200,00 од којих је учешће сопствених средстава 6,70 процената.

5) Извршни одбор

Стална комуникација између чланова ИО МДС одвијаће се путем телефонских разговора и мејлова, а планирамо организовање 4-5  састанка, на којима ћемо се договори о начину спровођења свих планираних активности. Састанци ће се одвијати електронским путем а најмање два морају бити са физичким присуством због верификовања закључака електронских састанака.

Председница Друштва и ИО ће координирати свим планираним активностима и о томе извештавати чланство преко секција и Скупштину.

6) Активности поверених послова[2]

Музејском друштву Србије се Решењем Министарства културе и информисања Републике Србије од 14. јануара 2019. године, број : 22-05-26/2019-3  утврђује се статус репрезентативног удружења у култури. Друштво, дакле добија могућност да у складу са Законом о култури,  делује у следећим сегментима: утврђивање статуса самосталног стручњака у култури, давање предлога за национално признање-пензију и предлагање члана за Национални савет за културу.

Друштво ће перманентно обавештавати чланство преко сајта и fb профила МДС са обавезама и начином рада репрезентативног удружења у складу са Правилником о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе;

  • Упознавати чланство са актуелним нормативним актима која се односе на поверене послове. Давање информација заинтересованим лицима која желе да самостално обављају делатност самосталног стручњака и сарадника у култури, а складу са Правилником.
  • Информисати о Конкурсу за национално признање. Стим у вези ће приступити давању предлога, прикупљати неопходну документацију и достављати надлежној Комисији при Министартву културе и информисања.
  • Утврдиће  уговорне обавезе са адвокатом за потребе деловања МДС за поверене послове као и рачуноводственом агенцијом
  • Сарађивати са другим репрезентативним удружењима у области културе у секторима: истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање покретног културног добра, а пре свега NK IKOM Srbja
  • Ажурираће информације о чланству и активностима за поверене послове на сајту Друштва.
  •  

7) финансирање МДС

Музејско друштво Србије располаже са веома скромним финансијским средствима која се прикупљају од чланарине (идивидуалне и колективне) и крећу се на годишњем нивоу у просеку од 120 – 150 хиљада динара. Тим средствима се могу финансирати неке основне активности, а пре свега организовање свечане Скупштине и издавање Билтена број 12. Сопственим средствима ће се плаћати и поштанске услуге.

Чланарине су већ дужи низ година непромењене, 500,00 динара за индивидуалне и 5000,00 за институционалне. До сада није било разумевања да се оне незнатно увећају.

У складу са динамиком Конкурса за поверене послове Министарство културе-Сектор за савремено  стваралаштво и креативне индустије аплицирано и одобрена  су средства у износу од 189.000,00 динара. Овим средствима ће се финасирати обавезе рачуноводствене агенције, адвокатске услуге, одржавање сајта и хостинг и набавка канцеларијског материјала.

            Путни трошкови за рад ИО, музејских тела и секција, исплаћиваће се само ако се из пројекта обезбеде средства о чему ће сви бити обавештени и добити на увид финансијску конструкцију након добијања резултата Конкурса. У оквиру Плана рада за поверене послове планирано 12.000,00 за путне трошкове чланова Статусне комисије.

Закључак

Музејско друштво Србије ће подржавати све активности музејских институција чији је циљ популаризација рада музеја. Бићемо отворени за предлоге свих наших чланова а у циљу јачања рада Друштва што подразумева сарадњу музејских стручњака и институција, успостављање размена знања и сарадњу на заједничким пројектима.

Желимо да  обезбедимо транспарентност у раду свих органа МДС и музејских делатника и на тај начин ширимо свест о значају рада на проучавању, чувању и презентацији културног наслеђа.

            Ојачано МДС (бројније чланство, репрезентативни статус) може у некој блиској будућности решити и проблем простора – службене канцеларије, чувања документације Друштва, професионално вођење Друштво, што је негде и у домену деловања репрезентативних удружења у култури.


[1] Више о овбим активностима је речено у Извештају о раду МДС за период март 2019- март 2020.

[2] План за поверене послове се доставља директно Министарству културе, а да би чланство било упознато о овом сегменту рада МДС достављамо га и у овом Плану рада МДС за 2020.

Ваљево фебруар 2019. г.

председница МДС
Гордана Пајић