CONFERENCE NAOS 2.0 BELGRADE 2019

ʺСрдачно Вас позивамо да у свој календар унесете археолошку Конференцију Накит остаје NAOS 2.0 и учествујете са истраживачким радом, на тему формирња збирки, идентификације, тумачења, приказа добре праксе и могућности коришћења специјалних збирки археолошког накита.ʺ

Конференција NAOS 2.0
од 24. до 25. октобра 2019. године, Београд

Конференцију организује Музеј града Београда поводом успешно реализоване међународне сарадње на реализацији изложбе Накит остаје, наслеђе наш најдрагоценији накит, којом је у Словенији обележена 2018 – Година европског наслеђа.
На конференцији ће учествовати дванаест археолога из музеја и научних институција у региону који са различитих аспеката, теоријских и практичних, истражују археолошки накит, а идеја нам је била да им пружимо прилику да презентују и дискутују о својим најновијим сазнањима. Представљене истраживачке студије ће бити публиковане у виду Саопштења са конференције. Такође, своју истраживачку студију можете поднети на процену Научном одбору Конференције који ће по пријему бити публикован у Зборнику радова са Конференције.
Региструјте се за присуство на Конференцији. Да би се укључио у завршни програм конференције, најмање први аутор или један коаутор сваког прихваћеног рада се мора регистровати слањем регистрационе форме на е-маил Конференције

ConferenceNAOS_2.0@mgb.org.rs

Ако ваш рад буде прихваћен, Музеј града Београда га може објавити у Саопштењима са конференције, чак и ако не присуствујете конференцији. У овом случају, први аутор или било који коаутор сваког прихваћеног рада мора доставити кратку верзију рада најкасније до 15. децембра 2019. године. Прихваћени рад неће бити укључен у завршни програм конференције.

Важни датуми:
Позив ауторима и отворена регистрација: 30. јун 2019,
Рок за регистрацију: 30. август 2019,
Рок за пријављивање сажетака: 15. септембар 2019, до 250 речи
Обавештења ауторима о прихватању рада 20 септембар
Време одржавања конференције: 24-25. октобар 2019,
Рок за слање радова за Саопштења са конференције: 20. децембар 2019.

 

„We are cordially asking you to include the archaeological conference Jewellery remains NAOS 2.0 in your calendar and to participate with your research, on the topic of forming collections, identification, interpretation, display of good practice and the possibility of using special collections of archaeological jewellery.”

NAOS 2.0 conference

From 24th to 25th October 2019 in Belgrade

The conference is organized by the Belgrade city Museum regarding a successfully realized international cooperation on the realization of the exhibition “Jewellery remains, heritage our most precious jewellery”, that marked 2018 – Year of European heritage in Slovenia.

The conference will involve twelve archaeologists from museums and scientific institutions from the region that, from different aspects, theoretical and practical, researches archaeological jewellery, and the idea is to give them a chance to present and discuss their latest findings. The presented research studies will be published in the form of conference reports. Also, you can submit your research study to an appraisal to the Scientific board of the conference that will be published in the Collection of works from the conference upon receipt.

You need to register in order to participate in the conference. In order to be included in the final conference program, at least the author or one co-author of each accepted paper must be registered by sending a registration form to the conference e-mail ConferenceNAOS2.0@mgb.org.rs

If your work gets accepted, Belgrade city Museum can publish it in the conference report, even if you don’t participate in the conference. In this case, the author or any of the co-authors of each accepted paper must deliver a short version of the paper before 15th December 2019. The accepted paper will not be included in the final conference program.

Important dates:

The call for authors and start of registration: June 30th 2019,

Registration deadline: August 30th 2019,

Deadline for sending abstracts: September 15th 2019, no more the 250 words,

Notice to the authors about the acceptance of the paper: September 20th,

Conference: 24-25th October 2019,

Deadline for sending papers for the conference report: December 20th 2019.