РАДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ МДС

Logotip

На основу  члана 24 Статута Музејског друштва Србије и Пословника о раду Скупштине, сазивам  редовну седницу Скупштине Музејског друштва Србије, која ће се одржати 31. марта 2023. године у Кино сали Етнографског музеја, Студенстски трг 13, Београд

11.30-12.00 h

Пријављивање учесника Скупштине

12.00–14.00h

Радни део Скупштине

Утврђивање кворума

Одређивање записничара

За редовнуседницу Скупштине предлажем следећи Дневни ред:

 1. Усвајање Дневног реда
 2. Усвајање Записника са радне седнице Скупштине од 8. априла 2022.године
 3. Усвајање Записника са свечане седницеСкупштине од 18. маја 2022. године
 4. Усвајање Записника са ванредне електронскеседнице Скупштине од 12-14. децембра 2022.
 5. Извештаја о раду МДС за период април 2022 – фебруар 2023.
 6. Извештај о финансијском пословању МДС за 2022. годину и доношење:

Одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја за пословну 2022. годину

 • Извештај Надзорног одбора о раду за 2022. годину
 • Извештај Суда части за 2022. годину
 • Извештај Комисије за доделу награда и признања за 2022.годину
 • Извештаји о раду секција МДС
 • Извештај о раду Уређивачког одбора часописа Музеји
 • Извештај Статусне комисије
 • План рада МДС за 2023. годину
 • Избор новог сазиваСтатусне комисије у новомчетворогодишњем мандату
 • Усклађивање нормативних аката МДС са изменама и допунама Статута
 • Разно